نحوه استفاده از Class در PHP

نحوه استفاده از Class در PHP

مقدمه

بیایید فرض کنیم کلاسی به نام Car داریم. یک ماشین می تواند خصوصیاتی مانند نام ، رنگ ، وزن  و غیره داشته باشد. ما می توانیم متغیرهایی مانند name ,$color , $weight  را برای نگهداری مقادیر این خصوصیات تعریف کنیم.

هنگامی که اشیا  مربوطه (پراید، پژو و غیره) ایجاد می شوند ، تمام خصوصیات و رفتارها را از کلاس به ارث می برند ، اما هر شی مقادیر مختلفی برای خصوصیات دارند.

تعریف کلاس

یک کلاس با استفاده از کلمه کلیدی Class تعریف می شود و به دنبال آن نام کلاس و یک جفت پرانتز ({ }) ارائه می شود. تمام خصوصیات و روش های آن درون { } است:

                        
                          class Car{
 // کد ها اینجا نوشته میشود
}                        
                    

در قطعه کد زیر ما یک کلاس به اسم Class از دو ویژگی ( name , $color$ )  و دو روش ()set_name و  ()get_name برای تنظیم و بدست آوردن ویژگی name$  اعلام می کنیم:

                        
                          class Fruit {
 // ویژگی ها
 public $name;
 public $color;

 // روش ها
 function set_name($name) {
  $this->name = $name;
 }
 function get_name() {
  return $this->name;
 }
}                        
                    

توجه: در یک کلاس ، متغیرها را ویژگی و توابع را روش می نامند!

تعریف اشیاء ( Object )

کلاسها بدون اشیا هیچ چیز نیستند! ما می توانیم از یک کلاس چندین شی (objects) ایجاد کنیم. هر شی (object) دارای کلیه خصوصیات و روشهای تعریف شده در کلاس است ، اما دارای مقادیر مختلفی از ویژگی خواهند بود.

اشیا یک کلاس با استفاده از Keyword جدید ایجاد می شود.در مثال زیر Pride$   و  Peugeot$  نمونه هایی از کلاس Car میباشند.

                        
                          class Car{
 // Properties
 public $name;
 public $color;

 // Methods
 function set_name($name) {
  $this->name = $name;
 }
 function get_name() {
  return $this->name;
 }
}

$Pride = new Car();
$Peugoet = new Fruit();
$Pride ->set_name('Pride ');
$Peugoet ->set_name('Peugoet ');

echo $Pride ->get_name();
echo "
"; echo $Peugoet->get_name();
اشتراک

0 نظرات

پاسخ دهید